வணிகன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஓர் நற்செய்தி, நமது வணிகன் SUPER MARKET திருச்சியில் விரைவில் ஆரம்பிக்கபட உள்ளது..! * Dear customers, J999 plan commission structures are going to reduce on Nov 1st, 2020. Utilize the benefits of current offer soon. *