முக்கிய​ அறிவிப்பு..! உங்களின் RECHARGE PAY, COMMISSION மற்றும் PURCHASE WALLET ஆனது VANIKAN PAY விற்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டு​ உள்ளது..! * உங்களது PAYOUT னை விரைவாக​ 5 நிமிடத்தில் BANK ACCOUNT ற்கு மாற்றிக்கொள்ளலாம்..! * இப்போது விரைவாக VANIKAN PAY மற்றும் ONLINE PAYMENT மூலமாகவும் PLAN ACTIVATE செய்து கொள்ளலாம்..! *
Diwali offer
(November - December)
Monthly : Rs. 500.00 Duration : 12 month